Begeleiding

 

   

 

Begeleiding

Onze begeleiding is erop gericht veranderingen aan te brengen in de huidige situatie door het vergroten van de vaardigheden van het kind.

Educura werkt systeem- en oplossingsgericht en stemt de begeleiding volledig af op de behoefte van het kind en zijn omgeving. Het doel is altijd om aan te sluiten op de leefwereld en de huidige (probleem)situatie van het kind. Van hier uit wordt er toegewerkt naar:

- het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind om

zo een optimaal toekomstperspectief te bieden;

- het vergroten en versterken van de protectieve

factoren door het creëren van succeservaringen;

- het ontwikkelen en versterken van voorwaarden die

nodig zijn om tot school, arbeid of andere dagbesteding

te komen (bijvoorbeeld plannen, organiseren,

communicatie met volwassenen en leeftijdsgenoten of

omgaan met angsten).

 

Begeleidingsvormen:

 

- Individuele begeleiding (thuis of op locatie)

- Groepsbegeleiding

- Psycho-educatie voor het kind en/of zijn omgeving.

- Logeren

- Dagbesteding

- Diagnostiek/Behandeling

 

Werkwijze:

 

De werkwijze verloopt in hoofdlijnen als volgt:

- u neemt telefonisch of via deze site contact met ons

op;

- nadat u contact met ons hebt opgenomen wordt er een

vrijblijvend gesprek gepland om uw hulpvraag te

bespreken. U ontvangt specifieke informatie over de

begeleidingsmogelijkheden en vergoedingsaspecten;

- tijdens de intake wordt de hulpvraag geïnventariseerd

en worden de beschermende en belemmerende

factoren in kaart gebracht. Er is, indien van toepassing,

afstemming met overige betrokken hulpverleners,

gericht op verheldering van de hulpvraag en afspraken

over de taakverdeling;

- na de aanmelding voor de begeleiding, wordt een

kennismaking geregeld met uw kind en de begeleider

en/of de groep;

- vervolgens wordt de begeleiding ingepland en gaat het

begeleidingstraject van start;

- zes weken na start van de begeleiding is er een

ontwikkelplan opgesteld met een analyse van de

probleemsituatie en beschrijving van de doelen. Dit

plan is in samenspraak met het kind en gezin opgesteld

en wordt door iedereen ondertekend. Vervolgens

worden de gestelde doelen, werkwijze en intensiteit

van de begeleiding jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.