Onze werkwijze? We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen!

De eerste stap naar professionele hulp is zo gezet …

Om te kunnen helpen, moet je elkaar eerst leren kennen. Educura kent een platte organisatiestructuur met korte lijnen en is heel laagdrempelig, dus een kennismakingsafspraak is snel gemaakt. Wij hebben geen afsprakenbureau of lastige doorkiesmenu’s, u kunt ons direct bereiken.

 • U neemt telefonisch of via deze site contact met ons op.
 • Daarna wordt er een vrijblijvend gesprek gepland om uw hulpvraag te bespreken. U ontvangt specifieke informatie over de begeleidingsmogelijkheden en vergoedingsaspecten.
 • Tijdens de intake wordt de hulpvraag geïnventariseerd en worden de beschermende en belemmerende factoren in kaart gebracht. Er is, indien van toepassing, afstemming met overige betrokken hulpverleners gericht op verheldering van de hulpvraag en afspraken over de taakverdeling.

Het begeleidingstraject stemmen we samen af

Wanneer de eerste stap is gezet, zetten we de vervolgstappen samen. Het begeleidingstraject ziet er in grote lijnen als onderstaand uit, waarbij uiteraard ook evaluatie- en overlegmomenten worden vastgelegd.

 • Na de aanmelding voor de begeleiding, wordt een kennismaking geregeld met uw kind en de begeleider en/of de groep.
 • Vervolgens wordt de begeleiding in goed overleg ingepland en gaat het begeleidingstraject van start.
 • Uiterlijk zes weken na start van de begeleiding is er door Educura een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld met een analyse van de probleemsituatie en beschrijving van de doelen. Dit plan wordt in samenspraak met het kind en het gezin gemaakt en wordt door iedereen ondertekend. Vervolgens worden de gestelde doelen, werkwijze en intensiteit van de begeleiding jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Dit gebeurt door middel van een tussenevaluatie en een eindevaluatie. Tevens wordt tijdens deze gesprekken de cliënttevredenheid getoetst.

Onze begeleiding is erop gericht positieve veranderingen aan te brengen in de huidige situatie door de vaardigheden van het kind te vergroten

Oplossingsgericht met oog en oor voor het kind

 

Educura stemt elke vorm van begeleiding volledig af op de behoefte van het kind en zijn omgeving. Per situatie kijken we wat op dat moment de beste en meest effectieve begeleidingsvorm is. We werken systematisch en oplossingsgericht en daarbij sluiten wij zo goed als mogelijk aan op de leefwereld en de huidige (probleem)situatie van het kind. Van hieruit wordt er stapsgewijs toegewerkt naar:

 • het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind om zo een zo optimaal mogelijk toekomstperspectief te bieden;
 • het vergroten en versterken van de protectieve factoren door het creëren van succeservaringen;
 • het ontwikkelen en versterken van competenties die nodig zijn om tot school, arbeid of andere dagbesteding te komen
  (bijvoorbeeld plannen, organiseren, communicatie met volwassenen en leeftijdsgenoten of omgaan met angsten).